Tạo đơn khách lẻ - Nạp tùy chọn

1.Tạo Đơn Khách Lẻ

  • Đối với những đơn hàng khách order không thông qua GCLauncher (máy trạm), ta có thể tạo đơn trực tiếp trên GCMenu (máy tính tiền). (Trong các trường hợp khách chưa ngồi máy)

Vào mục "Đơn Hàng" => "Tạo Đơn Hàng"

Với đơn hàng khách lẻ thì ở mục [Máy] sẽ hiển thị thông tin là "KHACH-VANG-LAI"

2.Tạo Nạp Tiền Tùy Chọn

  • Đối với khách muốn nạp số tiền chưa được điều chỉnh trên Quick Link, ta có thể tạo thêm một mục [Nạp Tùy Chọn] để khách có thể nhập số tiền muốn nạp.

  • Để tạo mục [Nạp Tùy Chọn] chỉ cần tạo một mặt hàng sau đó để đơn giá là 1.

Last updated