Thiết Lập Giảm Giá

  • Để thiết lập giảm giá cho mặt hàng trước tiên chủ phòng máy cần tạo một [Nhóm Mặt Hàng]

  • Quý khách có thể xem lại hướng dẫn tạo nhóm mặt hàng ở page dưới đây.

Last updated