Thiết Lập Menu Game

  • Với GCMenu hiện tại đã có thể hỗ trợ chủ phòng máy tích hợp Menu Game vào GCLaucher.

  • Để cập nhập Menu Game vào GCLaucher, chủ phòng máy cần tải và cài đặt Client GCMenu lên 1 máy trạm (không cần mở băng).

  • Sau đó mở tab GCLauCher => Menu Game trên Client GCMenu rồi kéo thả các file .exe của những game muốn cập nhập vào.

  • Khi đã up các game lên đầy đủ thì ấn Cập Nhập

Lưu ý: tính năng Menu Game của GCMenuX chỉ là đường dẫn đến ổ đĩa chứa Game trên máy chủ, còn quý khách muốn Update Game thì vẫn cần phải sử dụng dịch vụ của bên Update Game

Last updated