GCP
Search…
⌃K

Hướng dẫn nâng cấp phiên bản GCMenu

Nếu bạn sử dụng phiên bản GCMenu cũ (hệ thống GCP cũ) thì để nâng cấp lên phiên bản mới GCMenu, bạn cần xóa các ứng dụng GCP đã cài đặt để cài lại ứng dụng mới. Bạn vẫn có thể truy cập để xem dữ liệu kinh doanh cũ từ trang web http://dashboard.gcp.vn.
Đối với nâng cấp các phiên bản nâng cấp của GCMenu thì việc nâng cấp được thực hiện tự động. Tuy nhiên, trong một số trường hợp tính năng cập nhật tự động có vấn đề, bạn có thể tắt / mở lại ứng dụng để việc cập nhật được thực thi.
Cài đặt phiên bản mới GCMenu theo hướng dẫn sau: